پاورپوینت نایاب حسابداری مدیریت ارزشیابی موجودیها - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب حسابداری مدیریت ارزشیابی موجودیها - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها - 20 اسلاید

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها 

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها 

پول شما  و زندگی شما

http://powerpointbank.sellfile.ir/

موجودی مواد و کالا بخش عمده ای از داراییهای بسیاری از واحدهای تولیدی وتجاری را تشکیل می دهد،از این جهت ازرشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا اثر با اهمیتی در تعیین و ارائه وضعیت مالی و عملکرد مالی این واحدها را دارد .

 

استاندارد حسابداری شماره 8 نحوه ارزشیابی و انعکاس موجودی مواد و کالا در صورتهای مالی را تشریح می کند..

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها 

پاورپوینت نایاب  حسابداری مدیریت  ارزشیابی موجودیها 

}موجودی مواد و کالا به داراییهایی اطلاق می شود که دارای شرایط زیر باشد: