پاورپوینت مالاريا - 108 اسلاید

پاورپوینت مالاريا - 108 اسلاید

پاورپوینت مالاريا - 108 اسلاید

پاورپوینت مالاريا

پاورپوینت مالاريا

پاورپوینت مالاريا

اشكال انطباقي در چرخه زندگي انگل مالاريا

نظير تشكيل هيپنوزوئيت ، عود و نقش محيط اطراف:

پلاسموديوم فالسي پاروم در مناطق گرمسير اندميك مي باشد لذا براي بقاي خود نيازي به ايجاد هيپنوزوئيت ندارد زيرا پشه آنوفل در اين مناطق در تمام طول سال وجود دارد. ( مالارياي مداوم)

در صورتيكه پلاسموديوم ويواكس در مناطق معتدل اندميك مي باشد لذا در فصول سردتر سال نظير پاييز و زمستان كه پشه آنوفل كمتر خواهد شد با تشكيل هيپنوزوئيت كبدي در بيماراني كه در فصول گرم مبتلا شده اند شانس بقا  و عود پيدا خواهند كرد.

پاورپوینت مالاريا

 

ناقل مالاريا:

پشه هاي آنوفل در اكثر كشورهاي مناطق معتدله و حاره و هرجا كه زيستگاه مناسب لاروي وجود دارد يافت ميشوند .اين پشه ها در شب فعال و خونخواري كرده و در عرض روز در مناطق تاريك و مرطوب مخفي ميشوند . پشه هاي آنوفل مناطق روستائي را ترجيح ميدهند ولي اين حشرات قادرند در طي يك شب 2-1 كيلومتر(وگاها بيشتر) پرواز نموده و در شهرها در داخل چاه، كانالها و حوضچه هاي آب تخمگذاري نمايند .

پاورپوینت مالاريا

 

علل ايجاد كم خوني در مالارياي سخت

üهموليز گلبول هاي آلوده به انگل